background
logotype
image1 image2 image3

หน้าหลัก

คู่มือบทบาทหน้าที่นายทะเบียนอำเภอ/นายทะเบียนท้องถิ่นในการออกเสียงประชามติ

intromanualprachamati สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด  จัดส่งคู่มือบทบาทหน้าที่นายทะเบียนอำเภอ/นายทะเบียนท้องถิ่น  ในการออกเสียงประชามติ  พ.ศ. 2559  เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่นายทะเบียนอำเภอ/นายทะเบียนท้องถิ่น  ในการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2559  และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งในการติดต่อขอรับบริการเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ  อ่านรายละเอียด

ให้ความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัย สถานศึกษา

 introfire59 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  ได้รับการติดต่อประสานงานจากสถานศึกษา  ในการจัดเจ้าหน้าที่เพื่อให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยและระงับอัคคีภัยแก่นักเรียน  คณะครู  ในสถานศึกษา  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุเพลิงไหม้  โดยดำเนินการอบรมให้ความรู้สถานศึกษาต่างๆ  ดังนี้  โรงเรียนเมืองธวัชบุรี  โรงเรียนโสตศึกษา  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี โรงเรียนสอนคนตาบอด

อ่านเพิ่มเติม: ให้ความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัย สถานศึกษา

เวทีชาวบ้าน พบปะพี่น้อง จังหวัดร้อยเอ็ด

introstb เมื่อวันที่  19  พฤษภาคม  2559  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  ให้ความร่วมมือในการเป็นสถานที่จัดการประชุมเวทีชาวบ้าน  พบปะพี่น้อง  จังหวัดร้อยเอ็ด   ของประธานศูนย์เรียนรู้เพื่อการ  เข้าถึง  เข้าใจ  พัฒนา นายกษิดิศ  อาชวคุณ
โดยมีวัตถุประสงค์การดำเนินการ  คือ
1. เพื่อให้ความรู้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่  ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพด้วยการน้อมนำหลักพระราชดำรัชและพระบรมราโชวาทหลักเศรษฐกิจพอเพียง  มาให้ความรู้เพื่อเกิดปัญญาสร้างภูมิคุ้นกัน  และสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
2. เพื่อให้ความรู้  เทคนิควิธีการในการปลูกพืชเกษตรกรรมให้ได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่เท่าเดิมด้วยการมีส่วนร่วมของเกษตรกรภายในชุมชน
3. เพื่อสร้างความเข้าใจด้านข้อมูลข่าวสารในสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
4. เพื่อรับฟังความคิดเห็นและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
ในการนี้นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด  หัวหน้าส่วนราชการ  ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการดำเนินการ

อ่านเพิ่มเติม: เวทีชาวบ้าน พบปะพี่น้อง จังหวัดร้อยเอ็ด

2021  สํานักปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   globbersthemes joomla templates