background
logotype
image1 image2 image3

หน้าหลัก

บุคลากรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 wangkung  wangkung2       wangkung2    wittaya  wangkung2          wangkung  
        วิทยา  สัตนาโค
หัวหน้างานป้องกันฯ
       
    chaiyong     supakit wangkung2 sarhit wangkung2  
   ชัยยงค์  วรวงษ์
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
     ศุภกฤษ  พันธไชย
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
   จ่าเอกสฤษดิ์  เรืองศรีอรัญ
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
       
  deacha     sataporn    vatit        
   จ่าโทเดชา  ภานุศรี
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
     สถาพร  แก้วมะไฟ
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
   วาทิตย์สัมฤทธิ์ริทร์
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
       
   tanit          dunyatat        
  ธนิต  จิตต์โสภักตร์
ผู็ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
          ดุลยทรรศ์  จะมะลี
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
       
                     
                     
                     
                     
                     
2021  สํานักปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   globbersthemes joomla templates