background
logotype
image1 image2 image3

หน้าหลัก

บุคลากรงานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

      pairak      
         ไพรัก  โคตะยันต์
หัวหน้างานธุรการ
        
             
wangkung2 arerat wangkung2  neangrutai wangkung2   tanagrid  wangkung2
 

อารีย์รัตน์  งามสนิท
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 

หนึ่งฤทัย  บุตรศรีเมือง 
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

   ธนกฤต  สิงหาไชย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
   
             
  piyanut   junpen   paravee   
   ปิยนุช  ศรีอุดร
พนักงานจ้างตามภารกิจ
  จันทร์เพ็ญ  หนูโคตร
พนักงานจ้างตามภารกิจ
  ปารวีย์  จินาพันธ์
พนักงานจ้างตามภารกิจ
       
             
  jarin   koravit    suwit         
    จรินทร์  บุญยวุฒิ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
   กรวัชร  ดีผาย
พนักงานจ้างตามภารกิจ
   ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์  มนตรีโพธิ์
พนักงานจ้างทั่วไป
       
                   
      saloa             
      สเหลา  หล้าก่ำ
ภารโรง  
            
                   
                   
2021  สํานักปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   globbersthemes joomla templates