background
logotype
image1 image2 image3

ประกาศผลการประเมิน อปท. LPA

ประกาศผลการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

::: ประกาศผลการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปี 2559

::: ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560

::: ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561

 

2021  สํานักปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   globbersthemes joomla templates