background
logotype
image1 image2 image3

บุคลากร

บุคลากร

wangkung2  wang  wang    warapornnunpen  wang  wang   
      วราภรณ์  นวลเพ็ญ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
     

 

                 
                 
wangkung2  kongpol wangkung2  siriporn wangkung2  sririporn wangkung2  jaturong  wangkung2 
   กองพล  ศิริเวช
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
  ศิริภรณ์  กระวีสายสุนทร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
   ศิริภรณ์  บุตรพรหม
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนฯ
  นายจตุรงค์  ประดิษฐ์
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
 
                 
   wittaya    pairak    sirapon    patya  
  วิทยา  สัตนาโค
หัวหน้างานป้องกันฯ
   ไพรัก  โคตะยันต์
หัวหน้างานธุรการ
    ศิราภรณ์  บัวลอย
หัวหน้างานธุรการ
  นายปรัชญา สุทธิพิริยะหทัย
หัวหน้างานนิติกรรมสัญญา
 
                 
   keng    panida    aomsin      
    จ่าเอกเก่ง แสงสุวอ
หัวหน้างานรักษาความสงบฯ
  พณิดา  ประเสริฐสังข์
หัวหน้างานเลขานุการผู้บริหาร
    จ.อ.ออมสิน  เทียมสม
หัวหน้างานทะเบียนราษฎร
     
                 
       pairak    aucharee      
       ไพรัก  โคตะยันต์
รก.หัวหน้างานรัฐพิธี
   อัญชลี  เวียงสมุทร
หัวหน้างานบัตรประจำตัวประชาชน
     
                 
                 
::: กลุ่มงานนิติการ :::
    งานนิติกรรมสัญญา
    งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
  
::: ฝ่ายบริหารงานทั่วไป :::
   
งานธุรการ
    งานเลขานุการผู้บริหาร
    งานรัฐพิธี
 
::: ฝ่ายปกครอง :::
    งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 
 
::: ฝ่ายทะเบียนราฎณและบัตรประจำตัวประชาชน :::
   
งานธุรการ
    งานทะเบียนราษฎร
    งานบัตรประจำตัวประชาชน
 
   
   
   
   
2022  สํานักปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   globbersthemes joomla templates