background
logotype
image1 image2 image3

หน้าหลัก

การประชุมผู้บริหาร ประจำเดือนกันยายน 2564

 introdd64            เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 9/2564 เพื่อมอบนโยบายในการทำงาน และเป็นประธานในพิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างฯ ดีเด่น และผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564   

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมผู้บริหาร ประจำเดือนกันยายน 2564

รับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564

 introlpa2564 .   เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  รับการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปี 2564 (LPA) ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ (ชั้น 3) สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  โดยทีมประเมินของจังหวัดร้อยเอ็ด  ประกอบด้วย ด้านที่1 การบริหารจัดการ  นายอินศร  อุ่นใจ  ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด  ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา  นายชาติชาย ชมเชี่ยวชาญ  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  ด้านที่ 3 นางสดุดี  ศรีวงษา  ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินและการคลัง  ด้านที่ 4 นายสุนทร  วันสุข  ท้องถิ่นอำเภอเมืองร้อยเอ็ด  ด้านที่ 5 นายยืนยง  หงษ์ทอง  นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ  โดยผลการประเมินอย่างไม่เป็นทางการ  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้รับคะแนนเฉลี่ยทั้ง 5 ด้าน  94.65 %
::: บรรยากาศการประเมินฯ

อ่านเพิ่มเติม: รับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564

การประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 4

 intro2564saman2t4 

    เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดดำเนินการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจำปี 2564  ครั้งที่ 4 โดยมีญัตติที่สำคัญ คือ ญัตติเพื่อทราบ แจ้งการลดยอดลูกหนี้ค้างชำระ (กองคลัง)  และญัตติขออนุมัติในการใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม (กองคลัง)

   ::: การถ่ายทอดการประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 4

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 4

2021  สํานักปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   globbersthemes joomla templates