background
logotype
image1 image2 image3

หน้าหลัก

โครงการวันเทศบาล

introwantessaban2559  เมื่อวันที่  21  เมษายน  2559 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล  ประจำปี  2559  ซึ่งถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ  โดยมีวัตถุประสงค์ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย  ที่กำหนดให้วันที่  24  เมษายน ของทุกปี  เป็นวันเทศบาล  เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะเทศบาล  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบถึงบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อให้คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  ลูกจ้างประจำ  พนักงานจ้างของเทศบาล  และพนักงานจ้างของสถานธนานุบาล  ตระหนักถึงความสามัคคี  ความเสียสละ  และความรับผิดชอบในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า  ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว  ในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล  ในครั้งนี้  ได้จัดให้มีกิจกรรมสาธารณประโยชน์ (การบริจาคโลหิต)  การทำบุญเลี้ยงพระ  การมอบรางวัลพนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้างดีเด่น  ประจำปี  2559  พิธีสักการะพระภูมิเจ้าที่  การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีภายในเทศบาล  การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของเทศบาล  ให้ประชาชนทราบ

อ่านเพิ่มเติม: โครงการวันเทศบาล

ร่วมพิธีถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

intronarason592 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดยเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ผศ.ดร. สาธิต กฤตลักษณ์ หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงานในสังกัด   ร่วมพิธีราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2558 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดได้กำหนดจัดพิธีฯ มีการวางพวงมาลาถวายราชสักการะ และถวายราชสดุดีน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมพิธีถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

2022  สํานักปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   globbersthemes joomla templates