background
logotype
image1 image2 image3

หน้าหลัก

ประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาเอกสารที่ทางราชการ ประกอบการขออนุมัติ อนุญาต รับรอง รับแจ้ง หรือรับจดทะเบียน ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เพื่อเป็นการดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน  กรณีไม่เรียกสำเนาเอกสารที่มางราชการออกให้ประชาชน  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  จึงได้ออกประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  สำเนาทะเบียนบ้าน  หรือสำเนาเอกสารที่ทางราชการ ประกอบการขออนุมัติ  อนุญาต  รับรอง  รับแจ้ง  หรือรับจดทะเบียน  ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  ดังนี้

 nocopy1

nocopy2

2021  สํานักปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   globbersthemes joomla templates