background
logotype
image1 image2 image3

หน้าหลัก

พนักงานเทศบาลร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

introhbd2565         เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  ตัวแทนพนักงานเทศบาล ร่วมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  พร้อมทั้งรับพรกลับคืน ให้มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ เพื่อร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนา  และให้บริการประชาชนชาวเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดต่อไป

อ่านเพิ่มเติม: พนักงานเทศบาลร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ร่วมกิจกรรม "สานสัมพันธ์ คนบ้านเดียวกัน (สภากาแฟ)" จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2565

introcof12565         เมื่อวันที่ 25  มกราคม  2565  เวลา 07.30 น. ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด  อำเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  นำโดย  นายเรืองรัตน์  รัตนโภคาสถิต  รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด  ร่วมกิจกรรม "สานสัมพันธ์ คนบ้านเดียวกัน (สภากาแฟ) จังหวัดร้อยเอ็ด  ครั้งที่ 1/2565  ซึ่งจัดขึ้นเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานให่เกิดความคุ้นเคยและเกิดความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นทางการ  และสามารถประสานงานระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยในครั้งนี้ประธานในงานคือผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  นายภูสิต  สมจิตต์  และหน่วยงานเจ้าภาพจัดกิจกรรมฯ ได้แก่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมกิจกรรม "สานสัมพันธ์ คนบ้านเดียวกัน (สภากาแฟ)" จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2565

การประชุมประจำเดือนสำนักปลัดเทศบาล ครั้งที่ 1/2565

introwebconspt12565         เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมปัทมานนท์   สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  จัดการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1/2565  เพื่อพบปะ  เสนอผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัด ช่วงทีี่ผ่านมา  พร้อมทั้งรับฟัง ปัญหา  อุปสรรค  และแผนการดำเนินการต่อไป  โดยหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  เป็นประธานในที่ประชุมครั้งนี้ และผู้เข้าร่วมการประชุมได้แก่ หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่มงาน /หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมประจำเดือนสำนักปลัดเทศบาล ครั้งที่ 1/2565

2022  สํานักปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   globbersthemes joomla templates