background
logotype
image1 image2 image3

หน้าหลัก

เปลี่ยนแปลงดวงตราประจำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

       

 newlogo101       เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงดวงตราประจำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศในปัจจุบัน โดยให้ดวงตราประจำเทศบาลเป็นเครื่องมือในการสื่อความหมายให้ทราบถึงความเป็นมาและความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น สอดคล้องกับความเจริญของบ้านเมือง และจังหวัดร้อยเอ็ดมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงสัญลักษณ์ประจำจังหวัด คือ หอสูงชมเมืองรูปทรงโหวด ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเพิ่มขึ้น ซึ่งดวงตราประจำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่นี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้อาศัยอำนาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 21504/2500 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2500 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ 14263/2501 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2501 อนุมัติให้เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเปลี่ยนแปลงดวงตราประจำเทศบาลใหม่ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

อ่านเพิ่มเติม: เปลี่ยนแปลงดวงตราประจำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ประชุมประจำเดือนสำนักปลัดเทศบาล ครั้งที่ 4/2564

introcsp42564       เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ(ชั้น3) สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมประจำเดือนสำนักปลัดเทศบาล ครั้งที่ 4/2564 โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล (ที่ปรึกษาสำนักปลัดฯ) ,เลขานุการนายกเทศมนตรี, ปลัดเทศบาลฯ,รองปลัดเทศบาลฯ, หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล,หัวหน้าฝ่าย, หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และรับฟังนโยบาย/คำแนะนำ แนวทางการปฏิบัติงาน จากผู้บริหาร เพื่อถือปฏิบัติต่อไป

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมประจำเดือนสำนักปลัดเทศบาล ครั้งที่ 4/2564

การประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564

introsm012564t3
        เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ดำเนินการจัดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 โดยมีญัตติที่สำคัญ คือ
        - ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (เพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเมนหลัก สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า เพิ่มประสิทธิภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้าภายในสนามกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดและอาคารบริเวณใกล้เคียง)
        - ญัตติขอความเห็นชอบรับเอาพัสดุที่มีผู้อุทิศให้ (รับบริจาคพัสดุเสาไฟฟ้าส่องสว่างประเภทไฟฟ้าโซล่าเซลล์ จำนวน 16 ต้น จากสโมสรโรตารีร้อยเอ็ด และรับบริจาคเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง จากร้านบ้านบัวการช่าง) 
::: การถ่ายทอดการประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564

2022  สํานักปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   globbersthemes joomla templates