background
logotype
image1 image2 image3

หน้าหลัก

การประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

introsapa2564saman2t 

     เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564  เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 2  ประจำปี 2564  โดยมีญัตติที่สำคัญเพื่อให้สภาเทศบาลพิจารณา  คือ  ญัตติขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 (กองวิชาการและแผนงาน)

::: การถ่ายทอดการประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

 

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

การประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

 introsaman2t12564      เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564  เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564    โดยมีญัตติสำคัญที่เสนอเพื่อให้สภาเทศบาล ได้พิจารณา คือ
    - ญัตติรายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล  ประจำปี พ.ศ. 2564 (กองวิชาการและแผนงาน)
    - ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สำนักปลัดเทศบาล)
    - ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองช่าง)
    - ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สำนักการศึกษา)
    - ญัตติขอรับความเห็นชอบการเสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำนักการศึกษา)
::: การถ่ายทอดการประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

 

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

การประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564

 introlpa2564          เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ   เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดการประชุมคณะทำงานจัดเตรียมเอกสารหลักฐานในการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 โดยมีปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นายสถิตย์ ศรีสงคราม เป็นประธานในการประชุม เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ พร้อมมอบหมายการดำเนินการเตรียมข้อมูล เอกสารหลักฐาน รอรับการตรวจประเมินจากทีมประเมินฯที่จังหวัดร้อยเอ็ดแต่งตั้ง ต่อไป   

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564

2022  สํานักปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   globbersthemes joomla templates