background
logotype
image1 image2 image3

หน้าหลัก

แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด

แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เพื่อเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
คำสั่งเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ที่ 239/2564

     h1         
    นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท์
นายกเทศมนตรีเมืองร้อนยเอ็ด
   
         
  h2 h3 h4  
  นายนุชากร  มาศฉมาดล
รองนายกเทศมนตรี
นายเรืองรัตน์  รัตนโภคาสถิต
รองนายกเทศมนตรี
นายวัฒนพงษ์  ชิตทรงสวัสดิ์
รองนายกเทศมนตรี
 
         
  h5 h6 h7  
  นายคมกริช  จุรีมาศ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นายสาธิต กฤตลักษณ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายชยุตม์  โอวาทกานนท์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
 
         

 

การประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564

   introsaman125641

   เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 โดยมีญัตติที่สำคัญคือ การแถลงนโยบาย ของนายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ต่อสภาเทศบาล ในการนี้ นางภาคินัย เฉลิมแสน ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฏหมายระเบียบและเรื่องราวร้องทุกข์ เป็นตัวแทนเจ้าหน้าที่จังหวัด  เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้

การถ่ายทอดการประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564

คำแถลงนโนบายของนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564

ประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ. 2564

introfistsapa2564   

 วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจัดประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ. 2564  เพื่อเลือกประธานสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด รองประธานสภาเทศบาล  และคณะกรรมการสามัญ ประจำสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  โดยนายพีรพันธุ์ ชัยคณารักษ์กูล ได้รับเลือกให้เป็น ประธานสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  นายวริน  ศิริพานิช  ได้รับเลือกให้เป็นรองประธานสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  นายอินศร  อุ่นใจ  ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด  เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมครั้งนี้   

ถ่ายทอดการประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ครั้งแรก ประจำปี 2564 

 

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ. 2564

2021  สํานักปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   globbersthemes joomla templates