background
logotype
image1 image2 image3

หน้าหลัก

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและทำความสะอาด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

introjas

          เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายอนันต์ เมาะราษี รองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและทำความสะอาด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

คณะกรรมาธิการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการขออนุญาตนำรถยนต์ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อจัดทำบริการสาธารณะในพื้นที่ อปท.

introkanmatikan         วันที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ(ชั้น3) สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นำโดย นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด คณะผู้บริหารเทศบาล ผู้บริหารและข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเมืองร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดร้อยเอ็ด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมประชุมและให้การต้อนรับ นายซูการ์โน มะทา ประธานคณะกรรมาธิการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะ เข้าศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการขออนุญาตนำรถยนต์ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อจัดทำบริการสาธารณะในพื้นที่ อปท.

 

อ่านเพิ่มเติม: คณะกรรมาธิการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการขออนุญาตนำรถยนต์ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อจัดทำบริการสาธารณะในพื้นที่ อปท.

การประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่1

 introsamant32564   
        เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ดำเนินการจัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยมีระเบียบวาระที่สำคัญ คือ
- กระทู้ถาม ความคืบหน้าเกี่ยวกับการตรวจสอบการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมรูปทรงโหวด
- ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินบำรุงเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์และปรับปรุงสิ่งก่อสร้างสำหรับศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล1 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
- ญัตติขอรับความเห็นชอบในการเช่าอสังหาริมทรัพย์โดยไม่ต้องประมูล (กองคลัง)
- ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
- ญัตติขอรับความเห็นชอบการเสนอบุคคลเพื่อรับการสรรหาและการเลือกเป็นกรรมการสภาการศึกษา (สำนักการศึกษา)
   

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่1

2022  สํานักปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   globbersthemes joomla templates