background
logotype
image1 image2 image3

หน้าหลัก

ดำเนินการยุบรวมหีบบัตรเลือกตั้ง

 introyub2564          สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  ดำเนินการยุบรวมหีบบัตรเลือกตั้ง (จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564) พร้อมทั้งนำส่งคูหาเลือกตั้ง / หีบบัตรเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านเพิ่มเติม: ดำเนินการยุบรวมหีบบัตรเลือกตั้ง

การประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

introsapa2564saman1t  
    เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 โดยมีญัตติที่สำคัญ คือ
      - การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
      - ญัตติขอรับความเห็นชอบในการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
      - ญัตติขอให้สภาเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศเป็น “สถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ”
      - ญัตติขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงดวงตราประจำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
      
  

     

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

การประชุมผู้บริหาร ประจำเดือนมิถุนายน 2564

 introconmayo1      เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 14.30 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดการประชุมผู้บริหาร ประจำเดือนมิถุนายน 2564 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุม เพื่อรับฟังนโยบายการพัฒนา ปัญหาอุปสรรค แนวทางการปฏิบัติงาน ในการนี้ นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม  

 

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมผู้บริหาร ประจำเดือนมิถุนายน 2564

2021  สํานักปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   globbersthemes joomla templates