background
logotype
image1 image2 image3

หน้าหลัก

ผู้บริหาร อวยพรปีใหม่ 2565

 intronew2565         เมื่อวันที่ 4 มกราคม  2565   เนื่องในโอกาสขึ้นสู่ศักราชใหม่ พ.ศ. 2565  นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด  พร้อมด้วยปลัดเทศบาล  รองปลัดเทศบาล  พบปะและมอบพรปีใหม่ให้กับบุคลากร สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

อ่านเพิ่มเติม: ผู้บริหาร อวยพรปีใหม่ 2565

การประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1

 introsaman42564 
        เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 โดยมีญัตติสำคัญที่เสนอเพื่อให้สมาชิกสภาพิจารณา ดังนี้
- ญัตติเพื่อทราบ แจ้งการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
- ญัตติเพื่อพิจารณา เสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
พ.ศ. 2565
- ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สำนักปลัดเทศบาล)
- ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองการเจ้าหน้าที่)
- ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด)
- ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
- ญัตติขอรับความเห็นชอบจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดทำบริการสาธารณะ (สำนักปลัดเทศบาล)
- ญัตติขออนุญาตกู้เงินจากสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อชำระเงินต้นเงินกู้ธนาคารออมสิน
::: ถ่ายทอดการประชุมสภา :::
  

 

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล และร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ)

 upwintro   

         เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล และร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ) โดยมีนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด 

 

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล และร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ)

2022  สํานักปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   globbersthemes joomla templates