background
logotype
image1 image2 image3

หน้าหลัก

เวทีชาวบ้าน พบปะพี่น้อง จังหวัดร้อยเอ็ด

introstb เมื่อวันที่  19  พฤษภาคม  2559  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  ให้ความร่วมมือในการเป็นสถานที่จัดการประชุมเวทีชาวบ้าน  พบปะพี่น้อง  จังหวัดร้อยเอ็ด   ของประธานศูนย์เรียนรู้เพื่อการ  เข้าถึง  เข้าใจ  พัฒนา นายกษิดิศ  อาชวคุณ
โดยมีวัตถุประสงค์การดำเนินการ  คือ
1. เพื่อให้ความรู้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่  ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพด้วยการน้อมนำหลักพระราชดำรัชและพระบรมราโชวาทหลักเศรษฐกิจพอเพียง  มาให้ความรู้เพื่อเกิดปัญญาสร้างภูมิคุ้นกัน  และสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
2. เพื่อให้ความรู้  เทคนิควิธีการในการปลูกพืชเกษตรกรรมให้ได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่เท่าเดิมด้วยการมีส่วนร่วมของเกษตรกรภายในชุมชน
3. เพื่อสร้างความเข้าใจด้านข้อมูลข่าวสารในสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
4. เพื่อรับฟังความคิดเห็นและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
ในการนี้นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด  หัวหน้าส่วนราชการ  ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการดำเนินการ

อ่านเพิ่มเติม: เวทีชาวบ้าน พบปะพี่น้อง จังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการอบรมพัฒนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตร "บทบาทผู้นำท้องถิ่นกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง"

introakb59  เมื่อวันที่ 1 - 4  พฤษภาคม  2559  สันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินการจัดอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หลักสูตร  "บทบาทผู้นำท้องถิ่นกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาล  ได้ตระหนักถึงบทบาท  หน้าที่  ของตนเอง  เป็นผู้มีความคิดกว้างไกล  มีสมรรถนะขีดความสามารถในการเป็นนักบริหารที่ดี  ส่งเสริมการเรียนรู้  ความสามารถในการบริหารจัดการและดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น  ในการนี้อบรมโดยการบรรยายให้ความรู้  ศึกษาดูงาน  และรับฟังการบรรยายสรุป  โดยมีผู้เข้าอบรมประมาณ 150  คน  สถานที่ดำเนินการ  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  และเทศบาลเมืองกระบี่

อ่านเพิ่มเติม: โครงการอบรมพัฒนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตร "บทบาทผู้นำท้องถิ่นกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง"

การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 5/2559

introrem559 เมื่อวันที่  13  พฤษภาคม  2559  ณ  ห้องประชุมสุนทรเทพ  ชั้น 3  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้ดำเนินการจัดการประชุมประจำเดือน  ครั้งที่  5/2559  เพื่อให้สำนัก  กอง  ฝ่าย  งาน  สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล  และสถานธนานุบาล  ได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนเมษายน  ที่ผ่านมา  พร้อมทั้งเสนอปัญหา  อุปสรรค  เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ  และรับนโยบายจากคณะผู้บริหาร  เพื่อนำไปปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน

 

 

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 5/2559

2021  สํานักปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   globbersthemes joomla templates