background
logotype
image1 image2 image3

หน้าหลัก

โครงการวันเทศบาล

introwantessaban2559  เมื่อวันที่  21  เมษายน  2559 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล  ประจำปี  2559  ซึ่งถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ  โดยมีวัตถุประสงค์ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย  ที่กำหนดให้วันที่  24  เมษายน ของทุกปี  เป็นวันเทศบาล  เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะเทศบาล  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบถึงบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อให้คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  ลูกจ้างประจำ  พนักงานจ้างของเทศบาล  และพนักงานจ้างของสถานธนานุบาล  ตระหนักถึงความสามัคคี  ความเสียสละ  และความรับผิดชอบในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า  ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว  ในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล  ในครั้งนี้  ได้จัดให้มีกิจกรรมสาธารณประโยชน์ (การบริจาคโลหิต)  การทำบุญเลี้ยงพระ  การมอบรางวัลพนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้างดีเด่น  ประจำปี  2559  พิธีสักการะพระภูมิเจ้าที่  การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีภายในเทศบาล  การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของเทศบาล  ให้ประชาชนทราบ

 td5920

td593

td597

td5913

td5914

td5915

 

td5917

td592

td5921

 

td591

td595

td5919

td594

td5922

td596

td599

td5911

td598

camera   camera   camera    camera  
ภาพกิจกรรมการบริจาคโลหิต ภาพกิจกรรมมอบรางวัลฯ ภาพกิจกรรมสักการะพระภูมิเจ้าที่ งานเลี้ยงสังสรรค์
2021  สํานักปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   globbersthemes joomla templates