background
logotype
image1 image2 image3

หน้าหลัก

การประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565

introsapa12565

        เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจัดประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565  และได้รับเกียรติจาก นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายอินศร  อุ่นใจ ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้
        โดยมีญัตติที่สำคัญ คือ
        1. รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
        2. แจ้งการประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
        3. รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2564
        4. แจ้งผลการดำเนินการตามโครงการก่อสร้างหอสูงจำลอง 11 เมือง ทั่วโลกรอบหอโหวด 101
        5. การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 และการกำหนดสมัยประชุมสามัญ
            สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566
        6. ขอรับความเห็นชอบรับเอาพัสดุที่มีผู้อุทิศให้ (กองช่าง)
        7. ขอรับความเห็นชอบในการรับเอาพัสดุที่มีผู้อุทิศให้ (สำนักการศึกษา) 
        8. ขอให้สภาคัดเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
        9. ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สำนักปลัดเทศบาล)

::: บรรยากาศการประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจำปี พ.ศ.2565

sapa1256505

sapa1256509

sapa12565010

sapa12565015

sapa12565013

sapa12565016

sapa12565014

sapa1256501

sapa12565011

sapa1256506

sapa1256502

sapa1256508

sapa1256507

sapa1256503

 

2022  สํานักปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   globbersthemes joomla templates