หน้าหลัก

สรุปนโยบายในที่ประชุมประจำเดือน ปี 2563

ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 10 มกราคม 2563
ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 10 มีนาคม 2563
ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 10 เมษายน 2563
ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 11 มิถุนายน 2563
ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 13 กรกฎาคม 2563
ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 11 สิงหาคม 2563
ครั้งที่ 9/2563 วันที่ 11 กันยายน 2563
ครั้งที่ 10/2563 วันที่ 9 ตุลาคม 2563
ครั้งที่ 11/2563 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
รั้งที่ 12/2563 วันที่ 14 ธันวาคม 2563