background
logotype
image1 image2 image3

หน้าหลัก

การประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่1

 introsamant32564   
        เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ดำเนินการจัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยมีระเบียบวาระที่สำคัญ คือ
- กระทู้ถาม ความคืบหน้าเกี่ยวกับการตรวจสอบการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมรูปทรงโหวด
- ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินบำรุงเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์และปรับปรุงสิ่งก่อสร้างสำหรับศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล1 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
- ญัตติขอรับความเห็นชอบในการเช่าอสังหาริมทรัพย์โดยไม่ต้องประมูล (กองคลัง)
- ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
- ญัตติขอรับความเห็นชอบการเสนอบุคคลเพื่อรับการสรรหาและการเลือกเป็นกรรมการสภาการศึกษา (สำนักการศึกษา)
   

 samant3256417

samant3256416

samant3256415

samant3256414

samant3256413

samant3256412

samant3256411

samant3256410

samant3256409

samant3256408

samant3256407

samant3256406

samant3256405

samant3256404

samant3256403

samant3256402

samant3256401

2021  สํานักปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   globbersthemes joomla templates