background
logotype
image1 image2 image3

หน้าหลัก

รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563

introlpa2563    เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพ
  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 โดยมีเจ้าหน้าที่ของ สำนัก กอง ฝ่าย งาน ที่เกี่ยวข้อง
  ร่วมให้ข้อมูล/ตอบข้อซักถาม ของคณะกรรมการฯ ทั้ง 5 ด้าน (1. ด้านการบริหารจัดการ
  2. ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 3. ด้านการเงินและการคลัง 4. ด้านการบริการสาธารณะ
  5. ด้านธรรมาภิบาล)                                                                 

 

 lpa631

lpa632

lpa633

lpa634

lpa635

lpa636

lpa637

lpa638

lpa639

lpa6350

lpa6351

lpa6352

lpa6353

lpa6354

lpa6355

lpa6356

lpa6357

lpa6358

lpa6359

lpa6360

lpa6361

lpa6362

lpa6363

lpa6364

lpa6365

 

2021  สํานักปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   globbersthemes joomla templates