แบบประเมินความสะอาด ประจำเดือนกันยายน 2563

แบบประเมินความสะอาด ประจำเดือนกันยายน 2563

   nu (1)                teum                  pun     
   หนูพา  ค่อมคิรินทร์    เทียมจิตร  ปานพรหม    พรรณภา  บุญยวุฒิ  
   กองวิชาการฯ / กองสาธารณสุขฯ /
ห้องรองปลัดฯ
สำนักงานเทศบาล หลังที่ 1 ชั้น 1
   ห้องปลัดฯ / ห้องงานเลขาฯ /
สำนักการศึกษา
สำนักงานเทศบาล หลังที่ 1 ชั้น 2
   กองคลัง / กองช่าง /
สำนักงานเทศบาล หลังที่ 2 ชั้น 1 ,2
 
             
  som   bun   neela  
   สมปอง  เกษมสุข   บรรจง  โคตา    นีละคม  โบราณมูล  
   ศูนย์บริการสาธารณสุข 1,3    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  
             
  manus   nid   kuan  
   มนัสพร  มะโรง    นิตยา  สุขสมบูรณ์    ขวัญจิต  อาริกุล  
   สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ    งานป้องกันฯ / ศูนย์ออกกำลังกาย    ศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จ  
             
  aree   lad       
   อารีย์  พิลาภ    ลัดดาวรรณ  วรกฎ      
   ศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จ    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า