background
logotype
image1 image2 image3

คู่มือสำหรับประชาชน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ฉบับปรับปรุง ประจำปี 2565

คู่มือสำหรับประชาชน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ฉบับปรับปรุง ประจำปี 2565

ลำดับที่ ชื่อกระบวนงาน  
1 การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก  กรณีที่มีอายุครบ ๗ ปีบริบูรณ์  
2 การขอมีบัตรของบุคคลที่ได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านกรณีแจ้งเกิดเกินกำหนดหรือตกสำรวจ  
3 การขอมีบัตรของบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน  
4 การขอมีบัตรของบุคคลซึ่งพ้นสภาพได้รับการยกเว้น  
5 การขอมีบัตรของบุคคลซึ่งได้รับสัญชาติไทย  ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ  กรณีขอมีบัตรครั้งแรก
มีบิดา มารดาเป็นคนต่างด้าว
 
6 การขอมีบัตรของบุคคลซึ่งได้รับสัญชาติไทย  ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ  กรณีเป็นผู้ที่ได้รับอนุมัติ
ให้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติหรือขอกลับคืนสัญชาติไทยแล้วแต่กรณี
 
7 การขอมีบัตรใหม่กรณีบัตรเดิมหมดอายุ  
8 การขอมีบัตรใหม่ กรณีบัตรสูญหายหรือถูกทำลาย  
9 การขอมีบัตรใหม่  กรณีขอเปลี่ยนบัตร  บัตรชำรุดในสาระสำคัญ  
10 การขอเปลี่ยนบัตรกรณีเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล  หรือชื่อตัวและชื่อสกุล  
11 การขอเปลี่ยนบัตรใหม่ กรณีอื่น ๆ (ขอเปลี่ยนบัตรเนื่องจากเปลี่ยนคำนำหน้านามจาก “เด็กชาย” เป็น “นาย”
และจาก “เด็กหญิง” เป็น “น.ส.”)
 
12 การขอแจ้งทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน (ระเบียบฯ ๖) บุคคลที่มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน
ประสงค์ทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน
 
13 การขอเลขที่บ้าน  
14 การขอเลขที่บ้าน (กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว)  
15 การรับแจ้งการรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย กรณีมีผู้แจ้ง  (ระเบียบฯ ข้อ ๓๔ และข้อ ๓๕)  
16 การแก้ไขรายการบ้าน กรณีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน  
17 การรับแจ้งการเกิด (เกิดในบ้าน, นอกบ้าน) อาคารที่มีบ้านเลขที่  รวมถึงสถานพยาบาล ท้องที่ที่เกิด
(ระเบียบฯ ข้อ ๕๒, ข้อ ๕๔)
 
18 การรับแจ้งการเกิด (เกิดในบ้าน, นอกบ้าน) ณ สำนักทะเบียนแห่งท้องที่อื่น  (ระเบียบฯ ข้อ ๕๖/๑)  
19 การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด (ระเบียบฯ ข้อ ๕๗)  
20 การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด (ท้องที่อื่น)  
21 การรับแจ้งการเกิด (เด็กในสภาพแรกเกิด  หรือเด็กไร้เดียงสาซึ่งถูกทอดทิ้ง)  (ระเบียบฯ ข้อ ๕๙)   
22  การพิสูจน์สถานการณ์เกิดและสัญชาติของเด็กซึ่งถูกทอดทิ้ง  เด็กเร่ร่อน  หรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการี
หรือบุพาการีทอดทิ้ง  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
23 การขอหนังสือรับรองการเกิด  ตามมาตรา  ๒๐/๑ แห่ง พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร  พ.ศ. ๒๕๓๔  
24 การรับแจ้งการตาย (กรณีคนตายในท้องที่  ตายในบ้านหรือตายนอกบ้าน)  
(ระเบียบฯ ข้อ ๖๑ , ข้อ ๖๓) 
 
25 การรับแจ้งการตาย (กรณีคนตายในท้องที่สำนักทะเบียนอื่น)  (ระเบียบฯ ข้อ ๖๔/๑)  
26 การรับแจ้งการตายเกินกำหนด   
27 การรับแจ้งการตายเกินกำหนด และกรณีการรับแจ้งการตายเกินกำหนด  สำนักทะเบียนอื่น  
28 การรับแจ้งการตาย (กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร) (ระเบียบฯ ข้อ ๖๕)   
29 การรับแจ้งการตาย (กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตายแต่ไม่พบศพ) (ระเบียบฯ ข้อ ๖๖)   
30 การรับแจ้งการตาย (กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะตายด้วยโรคติดต่ออันตราย 
หรือตายโดยผิดธรรมชาติ) 
 
31 การรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ (ระเบียบฯ ข้อ ๖๙)   
32 การรับแจ้งการย้ายออก  (ระเบียบฯ ข้อ ๗๙)   
33 การรับแจ้งการย้ายเข้าอยู่ในบ้าน (ระเบียบฯ ข้อ ๘๙)  
34 การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน  (ระเบียบฯ ข้อ ๘๔)   
35 การรับแจ้งการย้ายปลายทาง (ระเบียบฯ ข้อ ๙๐)  
36 การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ  (ระเบียบฯ ข้อ ๘๗)   
37 การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานานและไม่รู้ว่าอยู่ที่ใด  
(ระเบียบฯ ข้อ ๘๑)
 
 
38 การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง (ระเบียบฯ ข้อ ๘๕)   
39 การรับแจ้งการย้ายกลับที่เดิม (ระเบียบฯ ข้อ ๘๓)  
40 การรับแจ้งการย้ายออกแล้วแต่ใบแจ้งย้ายที่อยู่สูญหายหรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า 
(ระเบียบฯ ข้อ ๙๑) 
 
41 การเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯ ข้อ ๙๓) กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎร  พ.ศ. ๒๔๙๙
โดยจะต้องเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๔๙๙ 
 
42 การเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯ ข้อ ๙๔) กรณีขอเพิ่มชื่อโดยใช้สูติบัตร  ใบแจ้งการย้ายที่อยู่  
หรือทะเบียนบ้านแบบเดิมที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน 
 
43 การเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯ ข้อ ๙๕  กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ  หรือเกิดในต่างประเทศ 
เดินทางเข้ามาในประเทศไทย  โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย) 
 
44 การเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯ ข้อ ๙๖ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด)   
45 การเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯ ข้อ ๙๖/๑ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ
โดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศหรือหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity)) 
 
46 การเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯ ข้อ ๙๖/๒ กรณีคนสัญชาติไทย  ที่เกิดในต่างประเทศ
ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน  โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย) 
 
47 การเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯ ข้อ ๙๗ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทย  ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
โดยไม่มีหลักฐานเอกสารมาแสดง) 
 
48 การเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯ ข้อ ๙๘ กรณีผู้ขอเพิ่มชื่อเด็กอนาถาซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล
หน่วยงานเอกชน   ที่อยู่นอกประกาศกระทรวงมหาดไทยออกตามมาตรา ๑๙/๑)
 
49 การเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯ ข้อ ๙๙ กรณีบุคคลที่ได้มีการลงรายการ  "ตายหรือจำหน่าย"
ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชน  เนื่องจากแจ้งตายผิดคนหรือสำคัญผิด
ในข้อเท็จจริงขอเพิ่มชื่อ) 
 
50 การเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯ ข้อ ๑๐๐ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
และเคยมีชื่อในทะเบียนบ้าน  ขอเพิ่มชื่อ) 
 
51 การเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯ ข้อ ๑๐๑ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่
ในประเทศไทยเป็นการถาวร  ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร. ๑๔
)
 
52 การเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯ ข้อ ๑๐๒  กรณีคนที่ได้รับสัญชาติตามมาตรา ๗ ทวิ)  
53 การเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯ ข้อ ๑๐๒  กรณีคนที่ได้รับสัญชาติตามมาตรา ๗ ทวิ  หรือโดยการ
แปลงสัญชาติ  ขอสัญชาติไทยตามสามี  หรือขอกลับคืนสัญชาติไทย)
 
54 การเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯ ข้อ ๑๐๓ กรณีคนบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิด  โดยมีบิดาหรือมารดา 
คนใดคนหนึ่ง  หรือบิดาและมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย  หรือบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยคำสั่งของรัฐมนตรี 
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  ว่าด้วยสัญชาติ  และบุคคลที่ได้สัญชาติไทย  
โดยมีคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลถึงที่สุด  ขอเพิ่มชื่อใน ท.ร. ๑๔)
 
55 การเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯ ข้อ ๑๐๔  กรณีคนที่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิด  โดยบทบัญญัติของกฎหมาย
ว่าด้วยสัญชาติ  ซึ่งไม่อาจพิจารณาสั่งการเป็นอย่างอื่น  ขอเพิ่มชื่อ)
 
56 การเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯ ข้อ ๑๐๕  กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย  ได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัย
ในราชอาณาจักร  เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย  ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง  หรือกฎหมาย
ว่าด้วยสัญชาติ)
 
57 การเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯ ข้อ ๑๐๖  กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย  
ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อาศัยอยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด  มีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อ
ในทะเบียนบ้าน ท.ร. ๑๓)
 
58 การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน (ระเบียบฯ ข้อ ๑๐๙   
กรณีผู้มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านเกินกว่า  ๑  แห่ง) 
 
59 การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน (ระเบียบฯ ข้อ ๑๑๑  กรณีบุคคล
ในทะเบียนบ้านตายแต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน) 
 
60 การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน (ระเบียบฯ ข้อ ๑๑๑/๑  
กรณีมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ)
 
61 การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน (ระเบียบฯ ข้อ ๑๑๒  
กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ) 
 
62 การแก้ไขรายการเอกสารการทะเบียนราษฎร (ระเบียบฯ ข้อ ๑๑๕)   
63 การแก้ไขรายการเอกสารการทะเบียนราษฎร  ระเบียบฯ ข้อ ๑๑๕ (๑)  เกี่ยวกับรายการสัญชาติ
กรณีแก้ไขรายการสัญชาติของเจ้าของประวัติจากสัญชาติอื่น  หรือไม่มีสัญชาติ  เป็นสัญชาติไทย 
 
64 การแก้ไขรายการเอกสารการทะเบียนราษฎร (ระเบียบฯ ข้อ ๑๑๕ (๒)  เกี่ยวกับรายการสัญชาติ 
กรณีการแก้ไขรายการสัญชาติของเจ้าของประวัติ  จากสัญชาติไทย  หรือจากไม่มีสัญชาติ   
หรือจากสัญชาติอื่น  เป็นสัญชาติอื่น)
 
 
65 การแก้ไขรายการเอกสารการทะเบียนราษฎร  ระเบียบฯ ข้อ ๑๑๕ (๒)  เกี่ยวกับรายการสัญชาติ 
กรณีการแก้ไขรายการสัญชาติของบิดามารดาของเจ้าของประวัติจากสัญชาติอื่น  หรือไม่มีสัญชาติ
เป็นสัญชาติไทย 
 
66 การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร (ระเบียบฯ ข้อ ๑๒๖)   
67 การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร  กรณีเอกสารต้นฉบับ  หรือเอกสารหลักฐาน
ที่เก็บต้นฉบับเอกสารที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียนราษฎร (ระเบียบฯ ข้อ ๑๒๗)
 
68 การขออนุญาตใช้ที่สาธารณะ  ยกเว้น  บึงพลาญชัยและตลาดสด   
69 การออกใบอนุญาตโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง  (แบบ ฆษ.๒)   
70 การขอข้อมูลภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv)  ภายในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   
71 การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณะภัยและเรื่องร้องทุกข์   
72 การรับแจ้งตาย (ท.ร.4 ตอนหน้า) ในวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์  
73 การชำระภาษีป้าย   
74 การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   
75 การแจ้งขุดดิน  
76 การแจ้งถมดิน   
77 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร   
78 การแจ้งดัดแปลงอาคาร  ตามมาตรา 39 ทวิ                    
79 การแจ้งรื้อถอนอาคาร  ตามมาตรา 22   
80 การแจ้งรื้อถอนอาคาร  ตามมาตรา 39 ทวิ   
81 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร  ตามมาตรา 39 ทวิ   
82 การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ
และทางเข้า – ออก  เพื่อการอื่น  ตามมาตรา 34
 
83 การออกใบรับรองการก่อสร้างอาคาร  ตามมาตรา 32   
84 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ตามมาตรา 33  
85 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร   
86 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน   
87 การขอต่อใบอนุญาต   
88 คำร้องแก้ไขปัญหาขยะตกค้าง   
89 คำร้องแก้ไขต้นไม้  หญ้า  เศษดิน  เศษหิน ปกคลุมทางเท้า   
90 การออกจับสุนัขจรจัด   
91 การขออนุญาตฆ่าสุกร   
92 การขออนุญาตฆ่าโค   
93 การขอหนังสือรับรองแหล่งที่มาของเนื้อสัตว์  
94 การขออนุญาตการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่หรือทางสาธารณะ   
95 การขอ/ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการ  การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ   
96 การขอ/ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการ  สถานที่จำหน่ายอาหาร/สะสมอาหาร  
97 การขอ/ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
98 การรับเรื่องราวหรือคำร้อง  ปัญหา  และความต้องการของประชาชน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  
99 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ  
100 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  
101 การจดทะเบียนหอพัก  
102 การช่วยเหลือผู้ประสบภัย/ผู้ประสบปัญหาทางสังคม  
103 การขออนุญาตแสดงความสามารถ  
104 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ  
105 งานบริการการศึกษา  โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง  
106 งานบริการการศึกษา  โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม  
107 การรับนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ   
108  การขอย้ายเข้าของโรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ   
109 การขอย้ายออกของโรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ   
110  งานบริการการศึกษา  โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร  
111  งานบริการการศึกษา  โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด)  
112  งานบริการการศึกษา  โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน   
113  การรับนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ   
114  การรับนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   
115  การขอย้ายเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   
116  การขอย้ายออกของนักเรียน  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  
117 การขอลาออกของนักเรียน  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  
118 การขอใช้อาคารสถานที่ของ  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  
     
  โหลดไฟล์รูปเล่มของคู่มือสำหรับประชาชน สำนักทะเบียนท้องถิ่น  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ฉบับปรับปรุง  ประจำปี พ.ศ. 2565
 
  โหลดไฟล์รูปเล่มของคู่มือสำหรับประชาชน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ฉบับัปรับปรุง ประจำปี พ.ศ. 2565  

 

2022  สํานักปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   globbersthemes joomla templates