background
logotype
image1 image2 image3

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพ.ร.บ.ปี2558

คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ

  

::: การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

 read1 
::: การขอมีบัตรครั้งแรกกรณีที่มีอายุครบ ๗  ปีบริบูรณ์ read1 
::: การขอมีบัตรครั้งแรกของผู้ที่มีอายุเกิน ๗ ปี  กรณีผู้ขอมีบัตรไม่ได้ยื่นคำขอภายในกำหนด read1 
::: การขอมีบัตรของบุคคลที่ได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านกรณีแจ้งเกิดเกินกำหนดหรือตกสำรวจ  read1 
::: การขอมีบัตรของผู้ที่ได้รับการยกเว้น read1 
::: การขอมีบัตรของบุคคลซึ่งพ้นสภาพได้รับการยกเว้น read1 
::: การขอมีบัตรของบุคคลซึ่งได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ  กรณีขอมีบัตรครั้งแรก  มีบิดา  มารดา  เป็นคนต่างด้าว read1 
::: การขอมีบัตรของบุคคลได้รับสัญชาติไทย  กรณีเป็นผู้ที่ได้รับอนุมัติให้สัญชาติไทยหรือขอกลับคืนสัญชาติไทย read1 
::: การขอมีบัตรใหม่กรณีบัตรเดิมหมดอายุ
read1 
::: การขอมีบัตรใหม่กรณีบัตรสูญหายหรือถูกทำลาย read1 
::: การขอมีบัตรใหม่กรณีขอเปลี่ยนบัตร  บัตรชำรุดในสาระสำคัญ  read1 
::: การขอเปลี่ยนบัตร  กรณีเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล read1 
  ::: การขอเปลี่ยนบัตร  กรณีขอเปลี่ยนคำนำหน้านาม read1 
  ::: ผู้มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านประสงค์จะทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน read1 
  ::: การขอเลขที่บ้าน     read1 
  ::: การขอเลขที่บ้าน  กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว    read1 
  ::: การแจ้งรื้อถอนบ้าน  หรือบ้านถูกทำลาย    read1 
  ::: การแก้ไขรายการบ้าน  กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน      read1 
  ::: การรับแจ้งการเกิด (เกิดในบ้าน, เกิดนอกบ้าน) read1 
  ::: การรับแจ้งการเกิด (แจ้งสำนักทะเบียนอื่น)   read1 
  ::: การแจ้งเกิดเกินกำหนด    read1 
  ::: การรับแจ้งเกิดเกินกำหนด  กรณีท้องที่อื่น  read1 
  ::: การรับแจ้งการเกิด (เด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง)        read1 
  ::: การพิสูจน์สถานการณ์เกิดและสัญชาติของเด็กที่ถูกทอดทิ้ง หรือเด็กไม่ปรากฏบุพการี read1 
  ::: การขอหนังสือรับรองการเกิด     read1 
   ::: การรับแจ้งการตาย (ตายในท้องที่, ตายในบ้าน, ตายนอกบ้าน)
 read1
   ::: การรับแจ้งการตาย (กรณีสำนักทะเบียนอื่น) read1 
   ::: การรับแจ้งการตายเกินกำหนด  read1
   ::: การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น
read1 
   ::: การรับแจ้งการตาย  กรณีไม่ทราบผู้ตายเป็นใคร
 read1
   ::: การรับแจ้งการตาย  กรณีเชื่อว่ามีการตาย  แต่ไม่พบศพ
 read1
   ::: การรับแจ้งการตาย  กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ  read1
   ::: การรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ
 read1
   ::: การรับแจ้งการย้ายออก
 read1
   ::: การรับแจ้งการย้ายเข้า  read1
   ::: การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน
 read1
   ::: การรับแจ้งการย้ายปลายทาง
 read1
   ::: การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ
 read1
   ::: การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด
 read1
  ::: การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนกลาง  read1
  ::: การรับแจ้งการย้ายกลับที่เดิม  read1
  ::: การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว  แต่ใบแจ้งย้ายที่อยู่สูญหาย  หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า
 read1
  ::: การเพิ่มชื่อ  กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๙  read1
  ::: การเพิ่มชื่อ กรณีใช้สูติบัตร  ใบแจ้งการย้าย  หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม  read1
  ::: การเพิ่มชื่อ  กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ  หรือเกิดในต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทย  โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย  read1
  ::: การเพิ่มชื่อกรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด  read1
  ::: การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ  โดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศ  หรือหนังสือสำคัญประจำตัว  read1
  ::: การเพิ่มชื่อ  กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศ  โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย  read1
  ::: การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง  read1
  ::: การเพิ่มชื่อ  กรณีเด็กอนาถาซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของหน่วยงานเอกชน  read1
  ::: การเพิ่มชื่อ  กรณีบุคคลที่ได้มีการลงรายการ “ตายหรือจำหน่าย”  ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชน  เนื่องจากแจ้งตายผิดคน  read1
  ::: การเพิ่มชื่อ  กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว และเคยมีชื่อในทะเบียนบ้าน  read1
  ::: การเพิ่มชื่อ  กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเป็นการถาวร
 read1
  ::: การเพิ่มชื่อ  กรณีคนได้รับสัญชาติไทยตามมาตรา ๗  ทวิ
 read1
  ::: การเพิ่มชื่อ  กรณีคนได้รับสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ   ขอสัญชาติไทยตามสามี  หรือขอกลับคืนสัญชาติไทย  read1
  ::: การเพิ่มชื่อ  กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด  โดยมีบิดาหรือมารดาหรือคนใดคนหนึ่งหรือบิดา  และมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย  read1
  ::: การชื่อ  กรณีคนสัญชาติไทยโดยการเกิด  โดยบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ  ซึ่งไม่อาจพิจารณาสั่งการเป็นอย่างอื่น
 read1
  ::: การเพิ่มชื่อ  กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักร  เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
 read1
  ::: การเพิ่มชื่อ  กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย  ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด  read1
  ::: การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกรณีมีชื่อและรายการในทะเบียนบ้านมากกว่า ๑  แห่ง
 read1
  ::: การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน   เมื่อปรากฎว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว  แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการ
 read1
  ::: การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน  เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ  read1
  ::: การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน  กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในประเทศ  read1
  ::: การแก้ไขรายการเอกสารการทะเบียนราษฎร
 read1
  ::: การแก้ไขรายการเอกสารการทะเบียนราษฎร  กรณีแก้ไขรายการสัญชาติของเจ้าของประวัติจากสัญชาติอื่น  หรือไม่มีสัญชาติไทย  read1
  ::: การแก้ไขรายการเอกสารการทะเบียนราษฎร  กรณีการแก้ไขรายการสัญชาติของเจ้าของประวัติจากสัญชาติไทยหรือไม่มีสัญชาติหรือจากสัญชาติอื่น  เป็นสัญชาติอื่น
 read1
  ::: การแก้ไขรายการเอกสารการทะเบียนราษฎร  กรณีการแก้ไขรายการสัญชาติของบิดามารดาของเจ้าของประวัติจากสัญชาติอื่นหรือไม่มีสัญชาติ  เป็นสัญชาติไทย
 read1
  ::: การตรวจ คัด  และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร  read1
  ::: การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร  กรณีเอกสารต้นฉบับ  หรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน  read1
   ********************************************************************************************************************************************  
  ::: การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  read1
  ::: การรับชำระภาษีป้าย
 read1
  ::: การขอรับเงินช่วยพิเศษ (กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)  read1
  ::: การขอรับบำเหน็จปกติและเงินช่วยพิเศษ (กรณีลูกจ้างประจำของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดถึงแก่กรรม)
 read1
  ::: การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือน หรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)
 read1
  :::  การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  read1
  ::: การขอรับบำเหน็จพิเศษ (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดถึงแก่กรรมอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)  read1
  ::: การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  read1
  ********************************************************************************************************************************************  
  ::: การแจ้งขุดดิน
 read1
  ::: การแจ้งถมดิน
 read1
  ::: การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
 read1
  ::: การแจ้งก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา ๓๙ ทวิ
 read1
  ::: การยื่นขออนุญาตดัดแปลงอาคาร  ตามมาตร ๒๑
 read1
  ::: การแจ้งดัดแปลงอาคาร  ตามมาตรา  ๓๙ ทวิ
 read1
  ::: การยื่นขออนุญาตรื้อถอนอาคาร  ตามมาตรา ๒๒  read1
  ::: การแจ้งรื้อถอนอาคาร  ตามมาตรา ๓๙ ทวิ  read1
  ::: การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร  ตามมาตรา ๓๙ ทวิ  read1
  ::: การขออนุญาตดัดแปลง  หรือใช้ที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้า - ออก ของรถ เพื่อการอื่น  ตามมาตรา ๓๔
 read1
  ::: การออกใบรับรองการก่อสร้างอาคาร  ตามมาตรา ๓๒  read1
  ::: การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร  ตามมาตรา ๓๓  read1
  ::: การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร  read1
  ::: การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน  read1
  ::: การขอต่อใบอนุญาต  read1
  *********************************************************************************************************************************************  
  ::: การขอติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ  read1
  *********************************************************************************************************************************************  
  ::: การลงทะเบียนและยื่นคำร้องขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  read1
  ::: การลงทะเบียนและยื่นคำร้องขอรับเงินเบี้ยความพิการ  read1
  ::: การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  read1
  *********************************************************************************************************************************************  
  ::: การรับนักเรียนเข้าเตรียมความพร้อมระดับก่อนปฐมวัย  สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  read1
  ::: การรับนักเรียนเข้าเรียนก่อนระดับประถมวัย  สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  read1
  ::: การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษา  สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด read1 
  ::: การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑  สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  read1
  ::: การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  read1
   ********************************************************************************************************************************************  
  ::: การจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  read1
  ********************************************************************************************************************************************  
  ::: การออกใบอนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง (แบบ ฆษ.๒)  read1
  ::: การขออนุญาตใช้ที่สาธารณะ  ยกเว้นบึงพลาญชัยและตลาดสด  read1
  ::: การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยและเรื่องร้องทุกข์  read1
  ********************************************************************************************************************************************  
  ::: การต่อสัญญาตลาดสดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  read1
  ::: การออกหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง  read1
  ::: การจดทะเบียนพาณิชย์ read1 
   ********************************************************************************************************************************************  
  ::: การขออนุญาตฆ่าสุกร  read1
  ::: การขออนุญาตฆ่าโค  read1
  ::: การขอหนังสือรับรองแหล่งที่มาของเนื้อสัตว์  read1
  ::: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  read1
  ::: การต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  read1
  ::: การแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ  read1
  ::: การพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย (กรณีมีผู้ป่วยและการระบาดในชุมชน)  read1
     
     
2021  สํานักปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   globbersthemes joomla templates