background
logotype
image1 image2 image3

หน้าหลัก

ปฏิบัติหน้าที่ จุดโรงทาน โครงการทอดกฐินร้อยเอ็ดร่วมใจ เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2563

 

 intro63kt       สำนักปลัดเทศบาล ร่วมปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดโรงทาน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ในโครงการทอดกฐินร้อยเอ็ดร่วมใจ  เฉลิมพระเกียรติ  ประจำปี 2563 (ปีที่ 14) ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด  เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2563 
   

อ่านเพิ่มเติม: ปฏิบัติหน้าที่ จุดโรงทาน โครงการทอดกฐินร้อยเอ็ดร่วมใจ เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2563

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ 2563

introkun63

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและยกระดับด้านคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  ในการให้บริการประชาชนและในการปฏิบัติราชการให้ดียิ่งขึ้น  
ในการอบรมครั้งนี้นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ
"จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว"  และรับฟังซีดีบรรยายหัวข้อ"คนสำราญ งานสำเร็จ" จากพระอาจารย์ ว.วชิรเมธี

อ่านเพิ่มเติม: โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ 2563

รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563

introlpa2563    เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพ
  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 โดยมีเจ้าหน้าที่ของ สำนัก กอง ฝ่าย งาน ที่เกี่ยวข้อง
  ร่วมให้ข้อมูล/ตอบข้อซักถาม ของคณะกรรมการฯ ทั้ง 5 ด้าน (1. ด้านการบริหารจัดการ
  2. ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 3. ด้านการเงินและการคลัง 4. ด้านการบริการสาธารณะ
  5. ด้านธรรมาภิบาล)                                                                 

อ่านเพิ่มเติม: รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563

2021  สํานักปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   globbersthemes joomla templates